top of page

Kryteria oceny kandydatów

Członkiem zwyczajnym SBWPwP mogą być osoby fizyczne, ktore spełnią następujące warunki:

  1. Posiadają wykształcenie wyższe

  2. Wykażą się autorstwem lub współautorstwem co najmniej 1 opinii na temat wartości przedsiębiorstwa sporządzonych w okresie nie dłuższym niż 5 lat poprzedzających datę złożenia deklaracji członkostwa

  3. Posiadają zdolnośc do czynności prawnych oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód

  4. Uzyskają pisemną rekomendację przynajmniej dwóch członków zwyczajnych SBWPwP

  5. Uzyskają pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Zarządem SBWPwP

  6. Uiszczą wpisowe w wysokości 600 PLN

 

bottom of page