top of page
Anchor 1

DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW
SBWPwP

Anchor 2
Krok 1. Wypełnienie deklaracji członkostwa (on-line)

 

Pierwszym krokiem w celu uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu jest wypełnienie deklaracji członkostwa. Deklarację wypełnia się on-line na specjalnie przygotowanym formularzu, który jest podzielony na osiem części:

A. DANE IDENTYFIKACYJNE

B. DANE TELEADRESOWE

C. UMOTYWOWANIE CHĘCI CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU

D. WYKSZTAŁCENIE

E. INFORMACJA O SPORZĄDZONYCH OPINIACH O WARTOŚCI ZA OSTATNIE 5 LAT

F. INNE DOKONANIA W ZAKRESIE WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

G. OSOBY UDZIELAJĄCE REKOMENDACJI

H. OŚWIADCZENIA

 

Zawarte w deklaracji informacje pozwolą wstępnie zweryfikować wiedzę i doświadczenie kandydata w zakresie wyceny przedsiębiorstw.

 

Krok 2. Uzyskanie pisemnych rekomendacji dwóch członków zwyczajnych

 

Warunkiem uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu jest przedłożenie  pisemnych rekomendacji przynajmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

Kandydat w deklaracji członkostwa wskazuje z imienia i nazwiska dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy mają mu udzielić rekomendacji. Władze Stowarzyszenia zwracają się do wskazanych osób z prośbą o sporządzenie pisemnych rekomendacji i odesłanie ich bezpośrednio do Biura Stowarzyszenia. W przypadku gdy jedna ze wskazanych osób odmówi sporządzenia rekomendacji lub wskaże, że nie rekomenduje Kandydata, o sporządzenie rekomendacji, na wniosek Kandydata może zostać poproszony kolejny (trzeci) członek Stowarzyszenia. 

 

 

Anchor 3
Krok 3. Rozmowa kwalifikacyjna z członkami Zarządu

 

Kandydaci po złożeniu deklaracji członkostwa oraz uzyskaniu rekomendacji dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia muszą odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Zarządem Stowarzyszenia. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zweryfikowanie zadeklarowanych przez kandydata wiedzy i doświadczenia w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Kandydat musi wykazać się także znajomością:

  • Statutu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce,

  • Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny (KSWS). Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw.

 

Terminy i miejsce rozmów kwalifikacyjnych są ustalane indywidualnie po wpłynięciu deklaracji członkostwa.

Anchor 4
Krok 4. Uiszczenie wpisowego

 

Warunkiem uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu jest uiszczenie wpisowego.

Wysokość wpisowego ustalono w wysokości 600 PLN (płatne jednorazowo).

Wpisowe należy uiścić przelewem na konto Stowarzyszenia:

 

STOWARZYSZENIE BIEGŁYCH WYCENY  PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

ul. Nowogrodzka 50 (IV piętro)
00-695 WARSZAWA

Nr konta: PL98 1750 0012 0000 0000 3094 0369

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko

(np.  Wpisowe Jan Kowalski)

 

Uchwała o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem może nastąpić dopiero po zaksięgowaniu wpisowego na koncie Stowarzyszenia.

 

 

Krok 5. Uchwała Zarządu o przejęciu w poczet członków Stowarzyszenia

 

Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego oraz po wpłaceniu wpisowego i spełnieniu opisanych wcześniej warunków. 

 

Od uchwały Zarządu, w ciągu dwóch miesięcy od jej podjęcia, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

Anchor 5
bottom of page