top of page

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków - 27.06.2024


Dnia 27 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SBWPwP, które miało charakter sprawozdawczy.


Na początku przedstawione zostały sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.


Stowarzyszenie w 2023 roku przeprowadziło następujące działania:

1. Działalność organizacyjna:

 • Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i przyjęcie w poczet członków 12 kandydatów.

 • Prace nad standardami wyceny. W roku 2023 powstały pierwsze wersje projektów standardów wyceny opracowane przez Komisję Standardów i Metodyki Wyceny oraz Zarząd Stowarzyszenia.

 • Podjęto dalsze czynności formalno-prawne w związku z zastrzeżeniem nowego logo Stowarzyszenia, w tym rozpoczęto proces zastrzeżenia znaku towarowego słowno-graficznego SBWP Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.

2. Działalność szkoleniowa i edukacyjna:

 • 26-27 stycznia 2023 r. - organizacja szkolenia online pt. „Praktyczne aspekty wyceny aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa”. Szkolenie przeprowadził członek SBWPwP - prof. Grzegorz Urbanek.

 • 20 kwietnia 2023 r. - organizacja seminarium pt. "Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w sprawach działowych". Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim i Uniwersytetem Szczecińskim.

 • 21 czerwca 2023 r. – organizacja szkolenia pt. "Wpływ regulacji prawnych na sposób przeprowadzania wyceny przedsiębiorstwa". Szkolenie poprowadził członek SBWPwP Marek Legutko.

 • 27-29 września 2023 r. – współorganizacja XXIV Konferencji Zarządzanie Finansami. Podczas konferencji została zorganizowana sesja pt. „Wycena przedsiębiorstw”.


Następnie, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku z roku 2023 na cele statutowe. Ponadto, Walne Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi.


Kluczowym punktem zabrania było uchwalenie Standardów wyceny opracowanych przez SBWPwP.


Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie przyjęło 4 standardy wyceny:

 • Standard nr 1: Przygotowanie wyceny przedsiębiorstw,

 • Standard nr 2: Podejście majątkowe,

 • Standard nr 3: Podejście dochodowe,

 • Standard nr 5: Podejście porównawcze.


Standardy wkrótce będą dostępne na stronie internetowej SBWPwP.
Comments


Wyróżnione posty
bottom of page