top of page

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków - 20.06.2023


Dnia 20 czerwca 2023 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SBWPwP, które miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.


Na początku przedstawione zostały sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.


Stowarzyszenie w ciągu minionej kadencji przeprowadziło następujące działania:


Działalność organizacyjna:

a) Powołanie w dniu 29 kwietnia 2021 roku Komitetu Redakcyjnego SBWPwP,

b) Przyjęcie w dniu 13 sierpnia 2021 roku Regulaminu procesu wydawniczego SBWPwP opracowanego przez Komisję Wydawniczą SBWPwP,

c) Przyjęcie nowego logo i księgi wizualnej SBWPwP (2022) oraz uchwalenie oficjalnej nazwy Stowarzyszenia w języku angielskim (Association of Business Valuators in Poland – ABVP),

d) Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i przyjęcie w poczet 26 członków.


Działalność w zakresie rozwijania standardów wyceny:

a) Przyjęcie propozycji czterech standardów wyceny przedsiębiorstw opracowanych przez Komisję Standardów i Metodyki Wyceny pod przewodnictwem Pawła Cygańskiego,

b) Rozpoczęcie prac nad dwoma kolejnymi standardami wyceny zaproponowanymi przez Komisję Standardów i Metodyki Wyceny pod przewodnictwem Pawła Cygańskiego.


Działalność szkoleniowa i edukacyjna:

a) 18-19 listopada 2020 r. - współorganizacja XXI Konferencji Zarządzanie Finansami,

b) 4 grudnia 2020 r. - organizacja szkolenia pt. Wycena a due diligence,

c) 10-11 grudnia 2020 r. - organizacja szkolenia pt. Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw,

d) 10-11 marca 2021 r. - organizacja szkolenia pt. Wprowadzenie do wyceny wartości niematerialnych i prawnych,

e) 15 kwietnia 2021 r. - organizacja szkolenia pt. Wprowadzenie do podejścia porównawczego,

f) 17 czerwca 2021 r. - organizacja szkolenia pt. Podejście porównawcze wyceny spółek w przykładach,

g) 26 października 2021 r. - organizacja seminarium pt. Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w warunkach pandemii,

h) 17-19 listopada 2021 r. - współorganizacja XXII Konferencji Zarządzanie Finansami,

j) 30 czerwca 2022 r. - organizacja seminarium pt. Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw

k) 26-28 października 2022 r. - współorganizacja XXIII Konferencji Zarządzanie Finansami,

l) 26-27 stycznia 2023 r. - organizacja szkolenia pt. „Praktyczne aspekty wyceny aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa”,

m) 20 kwietnia 2023 r. - organizacja seminarium pt. Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w sprawach działowych.


Działalność w zakresie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami:

a) Współpraca przy organizacji seminariów i konferencji ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Rzeszowskim, Stowarzyszeniem Absolwentów Master of Business Administration, Business Club Szczecin,

b) Kontynuacja współpracy z Europejską Grupą Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych TEGoVA i włączenie się w prace nad Europejskimi Standardami Wyceny,

c) Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o nieprzystępowaniu do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, jednocześnie wyrażając gotowość do dalszej współpracy z tą organizacją.


Następnie, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku z roku 2022 na cele statutowe.


Ponadto, Walne Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium do tej pory działającemu Zarządowi.


Następnie, Walne Zgromadzenie Członków w tajnym głosowaniu wybrało nowe władze Stowarzyszenia.


W nowej kadencji, funkcję Prezesa Stowarzyszenia ponownie pełnił będzie prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, natomiast na pozostałych członków Zarządu powołani zostali:

- Robert Dobrzyński,

- Marek Panfil,

- Tomasz Słoński,

- Marek Szpręga.


W dalszej kolejności wybrano składy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.


Skład Komisji Rewizyjnej:

- Jacek Czeladko,

- Marcin Pęksyk.

- Tomasz Ramian.


Skład Sądu Koleżeńskiego:

- Anna Beer-Zwolińska,

- Miłosz Kołodziejczyk,

- Marcin Pilarski.


Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!


Ponadto, uczestnicy zebrania przeprowadzili dyskusję na temat ostatnio opracowanych przez Stowarzyszenie projektów standardów wyceny przedsiębiorstw:

  • Standard nr 1: Przygotowanie wyceny przedsiębiorstw

  • Standard nr 3: Podejście majątkowe

  • Standard nr 4: Podejście dochodowe

  • Standard nr 5: Podejście porównawcze

Prace nad standardami będą kontynuowane w najbliższym czasie.
Comments


Wyróżnione posty
bottom of page